Garantie

  1. Home
  2. Garantie

Garantie bij Betroniq Bikes op basis van de volgende voorwaarden

De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van de e-bike.
Gedurende de geldende garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan is vastgesteld door Betroniq Bikes dat er sprake is van een materiaal- of constructiefout,
naar keuze van Betroniq Bikes worden gerepareerd, dan wel worden vergoed.
Betroniq Bikes geeft 2 jaar garantie op materiaal- en constructiefouten op het frame.
Voor de verende voorvorken en schokdempers achter geldt een garantieperiode van 2 jaar op materiaal- en constructiefouten.
2 jaar garantie op het lakwerk van frame en voorvork tegen roestvorming van binnenuit.
2 jaar garantie op onderdelen tegen materiaal- en constructiefouten.
Garantie kan uitsluitend worden aangesproken door de eerste eigenaar op vertoon van de originele aankoop/garantiebewijs.
Betroniq Bikes geeft 2 jaar garantie op de accu. De capaciteit van de accu zal afnemen na rato van het aantal laadcycli en leeftijd.
Deze afname van capaciteit valt niet onder garantie.

Bovenstaande garantievoorwaarden zijn niet van toepassing wanneer:
– De e-bike is opgevoerd en de e-bike sneller gaat dan de toegestane officiële snelheid of de standaardinstellingen zijn veranderd. Betroniq Bikes is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit soort aanpassingen.
– De veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen niet in acht zijn genomen
– Er sprake is van normale slijtage aan onderdelen
van onder andere banden, ketting, remmen, kabels, tandwielen en/of derailleurset
– Er sprake is van valschade aan de accu, defect aan de accu door het opvoeren van de fiets, waterschade aan de accu.
-U de e-bike (door)verkoopt aan derden
– De e-bike niet regulier onderhouden en gerepareerd is door Betroniq Bikes.
– Ongeautoriseerde monteurs/partijen reparaties hebben uitgevoerd aan de e-bike.
– Er aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat, zoals het gebruik van niet-erkende Betroniq Bikes onderdelen en/of accessoires
-Er sprake is van verhuur aan derden of anderszins commercieel exploiteert
– De fiets onjuist en/of onzorgvuldig gebruikt is of niet in overeenstemming met de bestemming van de e-bike gebruikt is,
bijvoorbeeld voor wedstrijden en/of commerciële activiteiten
– Er schade is na een val, een aanrijding of een beschadiging
– Er sprake is van schade veroorzaakt door klimatologische invloeden, zoals verwering van lak, corrosie en/ of roestvorming
– De fiets gebruikt blijft worden, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, en dit gebruik de schade verergert.

Garantie claimen Klachten en garantieaanvragen worden behandeld door Betroniq Bikes.
Bij klachten of vragen omtrent garantie is Betroniq Bikes te allen tijde het eerste aanspreekpunt.
Vervolgens zal Betroniq Bikes definitief beoordelen of er sprake is van garantie.
Een door Betroniq Bikes gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Betroniq Bikes
in voor eventueel geleden schade door de eigenaar of door derden.
Iedere aansprakelijkheid van Betroniq Bikes voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
De aansprakelijkheid van Betroniq Bikes is beperkt tot hetgeen in deze garantievoorwaarden is bepaald,
tenzij uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling anders voortvloeit.

Disclaimer:
Betroniq Bikes deze garantievoorwaarden met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Maar aansprakelijkheid als gevolg van druk- en zetfouten is uitgesloten.