Algemene voorwaarden

 1. Home
 2. Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP – LEVERINGS EN Betalingsvoorwaarden Betroniq

 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten door Betroniq(verder te noemen Betroniq) met derden aangegaan;

1.2. Indien de opdrachtgever leverings-, verkoop-, danwel inkoopvoorwaarden hanteert die afwijken van de voorwaarden van Betroniq zullen deze Betroniq niet binden tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd.

1.3. Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van Betroniq heeft gecontracteerd wordt geacht bij eventueel daarna door hem/haar mondeling, schriftelijk, telefonisch, e-mail of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd

 1. Aanbiedingen/overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen van Betroniq, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn vrijblijvend.

2.2. Offertes en prijsopgaven, worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de bestelling geldende prijzen. Indien zich nadien een prijsverhoging voordoet, bijvoorbeeld ten gevolge van heffingen en/of accijnzen, wijziging fabrieksprijzen (enz.), is Betroniq gerechtigd het prijsverschil aan de koper door te berekenen.

2.3. Aanvullende afspraken en wijzigingen van gedane bestellingen zijn pas van kracht na de schriftelijke bevestiging door Betroniq

 1. Verzending c.q levering

3.1. Het minimale orderbedrag bedraagt € 50,00 excl. BTW. De verzendkosten bedragen € 7,50 bij orders tot een bedrag ad € 250,00 excl. BTW Bij orders die een factuurwaarde hebben van meer dan €750,00 excl. BTW komen de verzenkosten te vervallen. Betroniq behoudt zich het recht voor om deze bedragen in de toekomst – na voorafgaande aankondiging – te wijzigen.

3.2. Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3. Het risico gaat uiterlijk op het moment van verzending van de zaken op de koper over, ook in geval er sprake is van deelleveringen.

3.4. De wijze van verzending geschiedt naar keuze van Betroniq.

3.5. Betroniq behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper cq. opdrachtgever de vorige levering niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft voldaan. Betroniq niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren.

 1. Eigendomsvoorbehoud

4.1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van Betroniq zolang de koper niet volledig aan al haar (betaling)verplichtingen krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan.

4.2. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de goederen te vervreemden.

4.3. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens Betroniq niet nakomt, worden alle vorderingen van Betroniq terstond en ten volle opeisbaar. Betroniq is alsdan bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit haar eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

4.4. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd de daadwerkelijk door Betroniq geleden schade.

 1. Reclames

5.1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst der zaken of de verrichting van de diensten.

5.2. De koper en/of opdrachtgever die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan op zijn

deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden.

5.3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

5.4 Producten kunnen slechts worden geretourneerd in originele verpakking cq. in nieuwstaat verkerende én na voorafgaande schriftelijke toestemming van Betroniq. Retourzendingen van producten dienen te voldoen aan de regels die zijn opgenomen in artikel 10 (retourzendingen). Zonder schriftelijke akkoordverklaring, blijft de koper gehouden aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

 1. Aansprakelijkheid

6.1.Indien de door Betroniq geleverde zaken of diensten tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door Betroniq kosteloos worden hersteld dan wel vervangen dan wel de werkzaamheden alsnog worden verricht. Gebreken of klachten die ontstaan zijn door ondeskundig gebruik- of montage zijn van deze regeling uitgesloten Betroniq. wordt eigenaar van de vervangen zaken.

6.2. Iedere verdere aansprakelijkheid terzake van tekortkomingen of gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3. Aansluitend op het vorige artikel, sluit Betroniq uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid voor gevolg- cq bedrijfsschade uit. De vergoeding van door Betroniq – van de eventueel door koper geleden schade – zal derhalve nimmer hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft.

6.4. De opdrachtgever is verplicht Betroniq te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, waarmee Betroniq wordt belast als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op Betroniq terzake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor Betroniq niet aansprakelijk is.

 1. Prijs en betaling

7.1. De door Betroniq opgegeven prijzen zijn exclusief. En zijn gebaseerd op de moment van aanbieding kostprijsbepalende factoren.

7.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden, zonder enige korting, binnen 1 dag na de factuurdatum, door storting of overmaking op de door Betroniq opgegeven bankrekening.

7.3. De koper is niet bevoegd op de factuur van Betroniq enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen dan wel de betaling van het verschuldigde bedrag op te schorten op grond van een klacht over het geleverde.

7.4. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de wederpartij gehouden tot vergoeding van een rente ad 1.25% per maand over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.

7.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde debiteur. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente, e.e.a. een minimum van € 150,00.

 1. Annulering/ontbinding

8.1. Betroniq is gerechtigd indien de koper en/of opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan één van haar verplichtingen uit deze overeenkomst voldoet, danwel indien er ernstige twijfel is of de opdrachtgever aan haar verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, zonder ingebrekestelling de overeenkomst voor maximaal 6 maanden op te schorten danwel deze te ontbinden waarbij Betroniq het recht voorbehoudt

om aanvullende zekerheid danwel schadevergoeding te vorderen.

8.2. Annulering door de koper is slechts mogelijk indien Betroniq daarin toestemt. Alsdan is de koper aan de verkopende partij een vergoeding van ten minste 30% van de koopsom (danwel aanneemsom) verschuldigd, e.e.a. onverminderd het recht van Betroniqs om haar werkelijke schade te vorderen indien deze hoger blijkt te zijn.

8.3. Koper is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen, door de koper reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd..

 1. Geschillen en toepasselijk recht

9.1. Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing;

9.2. Alle geschillen en vorderingen, welke tussen Betroniq en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Betroniq danwel de rechtbank ter keuze van Betroniq; tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 1. retourzendingen
 2. Indien door Betroniq geleverde zaken defect blijken te zijn ten gevolge van een gebrek in het product,is de koper gerechtigd het product retour te zenden e.e.a. met inachtneming van de navolgende voorwaarden;

10.1. Koper dient per e-mail, fax of post een zgn. RMA (Retour Materiaal Autorisatie) nummer bij Betroniq

aan te vragen; op voormelde aanvraag dienen de navolgende gegevens te zijn vermeld:

– factuurnummer en/of pakbon- cq. magazijnbonnummer;

– bestel en/of artikelnummer en evt. serienummer van het product;

– contactgegevens van koper (incl. debiteurennummer);

– indien reeds eerder gerepareerd, tevens reparatienummer vermelden;

– een duidelijke en specifieke omschrijving van de klacht cq. retourreden;

10.2. Na ontvangst van de aanvraag wordt de aanvraag door Betroniq beoordeeld, indien de aanvraag terecht is wordt zo spoedig mogelijk een RMA nummer toegekend. Indien een klacht onjuist is, dan behoudt Betroniq zich het recht voor om onderzoekskosten in rekening te brengen.

10.3. Producten die geretourneerd worden dienen zorgvuldig en degelijk te zijn verpakt (voorzien van het RMA nummer) en dienen binnen 8 dagen na afgifte van het RMA nummer bij Betroniq zijn ontvangen bij gebreke waarvan het RMA nummer vervalt. Retourzendingen die niet aan bovenvermelde criteria voldoen kunnen door Betroniq worden geweigerd.

10.4. de verzendkosten komen voor rekening van de koper. Betroniq is niet aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens het transport.